Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STACJABIO.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Stacja Bio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.stacjabio.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Stacja Bio Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – Spółka Stacja Bio Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46,2/12, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000912774, NIP 5170418066, REGON 389506809, o kapitale zakładowym 5 000,00zł.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
Klient B2B – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, );
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Stacja Bio;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny na stronie www.stacjabio.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stacja Bio Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.stacjabio.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.stacjabio.pl, prowadzony jest przez Stacja Bio Sp. z o.o.
2.4. Realizacja sprzedaży przez www.stacjabio.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w www.stacjabio.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
2.5. Klient składając zamówienie jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@stacjabio.pl.
2.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Stacja Bio Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stacjabio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Wymagania techniczne

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych m.in. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub Mozilla Firefox w wersji 21 lub nowszej z włączoną obsługą Java.
3.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych w Sklepie internetowym przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Aby zalogować się do konta, Klient musi wcześniej dokonać rejestracji.
4.2. Rejestracja Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.stacjabio.pl w zakładce „Zarejestruj się”.
4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.4. Stacja Bio Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Stacja Bio Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Stacja Bio Sp. z o.o.

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Stacja Bio Sp. z o.o.
4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta.

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.stacjabio.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu realizacji zamówienia.
5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stacja Bio Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Możliwość zmiany zamówienia.

6.1. Klient, po potwierdzeniu i zamknięciu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu.

VII. Możliwość anulowania zamówienia.

7.1. www.stacjabio.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) gdy istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta,
b) zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.stacjabio.pl za wymagające potwierdzenia,
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,
d) Sprzedawca nie otrzymał płatności za zamówienie,
e) zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.
7.2. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Stacji Bio Sp. z o.o. nie później niż 1 godzinę przed wyznaczonym terminem realizacji dostawy.

VIII. Dostawa.

8.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
8.2. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

Klient ma możliwość wyboru dostawy:

  1. Inpost kurier
  2. Inpost paczkomat 
  3. Odbiór osobisty odbiór w siedzibie firmy

Koszt dostawy dla zamówień do 150 zł wynosi:

  1. Inpost kurier – 12,99 zł
  2. Inpost paczkomat – 11,50 zł
  3. Odbiór osobisty odbiór w siedzibie firmy - 0,00 zł

Przy wyborze metody płatności - Pobranie koszt dostawy jest wyższy o 3 zł dla Inpost kurier i Inpost paczkomat.

8.3. Zamówienia dostarczane będą na wskazany przez Klienta adres. Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wejście na klatkę schodową pod rygorem nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy w wypadku odmowy pomocy.
8.4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Bieg terminu realizacji zamówienia liczy się:
a) w przypadku wyboru płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru płatności gotówką – od dnia złożenia zamówienia.
8.5. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz wybranego przez niego dokumentu sprzedaży.
8.6. www.stacjabio.pl nie prowadzi dostaw w dniach ustawowo wolnych od pracy.

8.7. www.stacjabio.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu (po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego).

8.8. www.stacjabio.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
8.9. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

IX. Ceny i metody płatności.

9.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
9.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a) przelew natychmiastowy
b) BLIK
c) Pobranie
d) gotówką - przy odbiorze osobistym pod adresem Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Stacja Bio Sp. z o.o., ul. Lubelska 46, 2/12, 35-959 Rzeszów

Przelew natychmiastowy – wygodna metoda oparta na przelewach bankowych, ale bez konieczności uzupełniania danych (numer rachunku odbiorcy, kwota i tytuł przelewu). Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej wystarczy potwierdzić transakcję np. za pomocą kodu SMS.

Blik – szybkie i bezpieczne płatności z użyciem kodu autoryzacyjnego, który wygenerujesz w aplikacji Twojego banku. 

 

Za pobraniem – za zamówienie zapłacisz kurierowi przy odbiorze paczki. Przygotuj odliczoną gotówkę, nie każdy kurier posiada terminal do płatności bezgotówkowej. 

  

X. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

10.1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W tym czasie Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres sklep@stacjabio.pl.
10.2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty odebrania zamówienia) odesłać produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
10.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Klienta zwracanego towaru w stanie nienaruszonym zwróci należność w wysokości ceny zakupu.
10.5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w szczególności:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
10.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
10.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
10.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy Klientów B2B.
10.9. www.stacjabio.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient płacąc za zamówienie.
10.10. www.stacjabio.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów.

11.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego.
11.2. Reklamacje, należy kierować na adres sklep@stacjabio.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11.3. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Stacja Bio Sp. z o.o., ul. Lubelska 46/2/12, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem REKLAMACJA.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

12.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Stacja Bio sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stacja Bio Sp. z o.o., ul. Lubelska 46, 2/12 , 35-959 Rzeszów lub mailowo na adres sklep@stacjabio.pl .
12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
12.5. Stacja Bio Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
12.6. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.stacjabio.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

XIII. Ochrona danych osobowych.

13.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Stacja Bio Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 2/12, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000912774, posiadająca numer statystyczny REGON: 389506809, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170418066.
13.2. Przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie www.stacjabio.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień (w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, które polega na automatycznym dopasowywaniu oferty do profilu Klienta (bazując na historii zakupowej, oglądanych produktach itp.)
Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla www.stacjabio.pl usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.
Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie www.stacjabio.pl.
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.
13.3. Wgląd do danych osobowych Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

XIV. Postanowienia końcowe.

14.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stacja Bio Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
14.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stacja Bio Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stacja Bio Sp. z o.o.
14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
14.4. www.stacjabio.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.stacjabio.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl