POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.stacjabio.pl (zwanego dalej: „Sklepem ”).
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Stacja Bio Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000912774 , posiadająca numer statystyczny REGON: 389506809 , numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170418066.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu w celu obsługi strony www.stacjabio.pl
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów 
  • podmioty współpracujące przy obsłudze mailingu, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
  • podmioty świadczące usługi płatności on-line
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Polega to na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu www.stacjabio.pl.
 7. Prawa przysługujące Państwu.
  Jako osoba, której dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez  sklep internetowy www.stacjabio.pl, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  a) Prawo dostępu (art. 15 RODO).
  Może Pan/Pani uzyskać od Stacja Bio Sp.  z o.o. potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe. Jeżeli tak jest, poinformujemy Państwa o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorców tych danych, okresie przechowywania oraz/lub kryteriach ustalenia tego okresu, jak również przysługiwaniu praw wskazanych w paragrafie 8 lit. b – g.
  b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Może Pan/Pani niezwłocznie uzyskać ze strony Stacja Bio Sp. z o.o. sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
  c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  Możecie Państwo uzyskać ze strony Stacja Bio Sp. z o.o. niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych.
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  W przypadkach wskazanych w RODO (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), może Pan/Pani zażądać od Stacja Bio Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Możecie Państwo zwrócić się do Stacja Bio Sp. z o.o. o przekazanie dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)
  Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, o ile administrator  nie jest w stanie wykazać przekonujących i słusznych podstaw przemawiających za przetwarzaniem, Państwa dane zostaną usunięte.
  Niezależnie od powyższego, może Pan/Pani, w każdym czasie, wycofać swoją zgodę wyrażoną uprzednio np. w związku z zaprenumerowaniem biuletynu informacyjnego (newsletter) lub zapytań.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.